Ochrana osobných údajov – Telefonický prieskum

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme podľa  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 General Data Protection Regulation (ďalej len „GDPR“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) s účinnosťou zákonnej úpravy dňom 25.05.2018.

Údaje prevádzkovateľa:

Názov: Fitio s. r. o.
Sídlo: A. Škarvana 23/17, 027 44 Tvrdošín
IČO: 51953714
Emailová adresa: redakcia@fitlavia.sk
(ďalej len ,,Prevádzkovateľ“)

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb výlučne na základe Zákona, GPDR a v súlade so zásadou dobrých mravov tak, aby pri každom spracúvaní bolo na prvom mieste zabezpečenie ochrany základných práv a ľudských slobôd.

Dotknutá osoba:
Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva.

Predmet činnosti Prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ je spoločnosťou, ktorá sa zameriava na tvorbu a publikovanie digitálneho obsahu o chudnutí a zdravom životnom štýle formou predplatného. V rámci zlepšenia ponúkaných služieb a digitálneho obsahu realizuje prevádzkovateľ prieskum, v rámci ktorého spracúva získané osobné údaje a údaje, ktoré nemajú povahu osobných údajov pre svoje potreby. Prevádzkovateľ získané osobné údaje neposiela tretím stranám za odplatu ani bezodplatne.

Účely spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:
Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je realizovanie predmetu prieskumu spokojnosti s poskytovanými službami prevádzkovateľa, a to najmä no nie výlučne formou online dotazníkov, telefonických rozhovorov, ankiet a iných.

Kategórie spracúvaných osobných údajov pri jednotlivých činnostiach Prevádzkovateľa:
Pre zabezpečenie činnosti prieskumu ukladá Prevádzkovateľ v databázach alebo iným spôsobom tieto osobné údaje:

Telefonický rozhovor – osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, telefónny kontakt, emailová adresa. Telefonický rozhovor sa so súhlasom dotknutej osoby nahráva, aby sa osobné údaje mohli neskôr spracovať.

Právnym základov spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je súhlas dotknutej osoby. Súhlasom je vážny, slobodne daný, konkrétny a jednoznačný prejav vôle formou spätnej odpovede na email. 

Pseudonymizácia je spracovanie osobných údajov tak, že už nemôžu byť priradené konkrétnej fyzickej osobe bez použitia dodatočných informácií, ktoré sú uschovávané oddelene a vzťahujú sa na ne príslušné technické a organizačné opatrenia. Pri spracovaní nahrávky z telefonického rozhovoru Vaše údaje pseudonymizujeme a ďalej ich uchovávame už iba ako anonymné.

Doba spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pre účely prieskumu počas doby, na akú udelila dotknutá osoba a to 12 mesiacov. To je zároveň doba, počas ktorej sa uchováva nahrávka telefonického rozhovoru.

Prenos do tretích krajín mimo krajiny EÚ:
revádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín, ktoré nezabezpečujú ochranu osobných údajov.

Základné práva Dotknutých osôb:

Právo prístupu k osobným údajom:
Dotknutá osoba má právo byť informovaná pred spracúvaním osobných údajov ako aj kedykoľvek počas spracúvania jej osobných údajov o skutočnosti, či sa spracúvajú jej osobné údaje, ak áno, rozsah a kategórie jej osobných údajov, účel spracúvania, identifikáciu príjemcu, dobe spracúvania ako aj o ostatných právach ako sú nižšie menované (právo na výmaz a likvidáciu, právo na opravu).

Dotknutá osoba má právo žiadať potvrdenie o vyššie uvedenej skutočnosti. Potvrdenie nie je spoplatnené a ude dotknutej osobe poskytnuté spôsobom a formou podľa jej požiadavky. Potvrdenie bude Prevádzkovateľom poskytnuté len pokiaľ uvedené nemá nepriaznivé dôsledky pre práva iných fyzických osôb.

Právo na opravu a úpravu:
Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opraví a/alebo upraví nesprávne osobné údaje dotknutej osoby, prípadne doplní neúplné osobné údaje. Za týmto účelom je potrebné, aby prevádzkovateľ identifikoval dotknutú osobu. Prevádzkovateľ zabezpečí opravu v lehote do 1 mesiaca od okamihu, ako si dotknutá osoba uplatnila právo na opravu alebo úpravu.

Právo na výmaz:
Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ vymazal jej osobné údaje bez zbytočného odkladu. Uvedené neplatí, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie právneho nároku Prevádzkovateľa.

Právo na obmedzenie spracúvania:
Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

  •  Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
  • Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

V prípade obmedzenia, okrem uchovávania môže osobné údaje Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku.

Právo namietať spracúvanie:
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, pokiaľ si Dotknutá osoba nie je istá zákonnosťou spracúvania podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f)  (týkajúce sa oprávnených záujmov Prevádzkovateľa) vrátane profilovania založeného na danom ustanovení. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Právo Dotknutej osoby podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o preverenie, či sa jej osobné údaje spracúvajú zákonne a bezpečne. Konanie sa začína na návrh Dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach.

Právo na prenosnosť osobných údajov
V prípade, ak Dotknutá osoba požiada, aby jej osobné údaje boli poskytnuté inej spoločnosti, bude bez zbytočného odkladu Prevádzkovateľ riešiť danú požiadavku a odovzdá osobné údaje Dotknutej osoby v zodpovedajúcom formáte určenému subjektu, ak uvedenej povinnosti nebude brániť žiadna zákonná alebo inak významná prekážka.

Ako nás kontaktovať:

Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, či chcete uplatniť niektoré so svojich práv, kontaktujte nás emailom na adrese redakcia@fitlavia.sk