ŠTATÚT  SPOTREBITEĽSKEJ  SÚŤAŽE

Novoročná nakopávačka 2023/2024

Čl. I. Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť Fitio s.r.o., IČO: 50255444, so sídlom A. Škarvana 23/17, 027 44 Tvrdošín, IČO: 51953714, DIČ: 2120841272, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddieli Sro, vo vložke číslo
  70869/L, (ďalej len „Vyhlasovateľ“), vydáva nasledujúci štatút (ďalej len „Štatút“) upravujúci priebeh a pravidlá spotrebiteľskej súťaže, ktorej pravidlá
  sú uvedené v čl. II. (ďalej len „Súťaž“).
 2. Zapojením sa do Súťaže účastníci prehlasujú, že sa s týmto Štatútom vopred
  oboznámili a súhlasia s podmienkami Súťaže, ktoré sú v ňom upravené.
 3. Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona
  č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. II. Podmienky spotrebiteľskej súťaže

 1. Súťaž bude prebiehať od 01.02.2023 do 19.02.2024, pričom v tomto čase
  bude možné zapojenie do súťaže v zmysle čl. II, ods. II. Na zapojenie do
  súťaže po 19.2.2024 nie je Vyhlasovateľ súťaže povinný prihliadať.
 2. . Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto si kúpil členstvo v
  „Novoročná nakopávačka 2023/2024“ na https://clenska.fitlavia.sk/novorocna-nakopavacka/, zaplatí členský poplatok v plnej výške do 18.2.2024, neuplatní si právo na vrátenie členského poplatku do 18.2.2024 a zároveň, kto bude sledovateľom instagramového účtu @fitlavia.sk,@bubo.sk, topfit.skorava.eu. Všetky podmienky uvedené v čl. II, ods. 2 musia byť splnené kumulatívne, inak
  zapojenie do súťaže nie je Vyhlasovateľ povinný akceptovať.
 3. Výhercovia Súťaže budú vybraní , pričom výber výhercov bude realizovaný náhodným výberom prostredníctvom automatizovaných
  prostriedkov. Výsledky budú oznámené 19.2.2024
 4. Výsledky Súťaže budú výhercom oznámené prostredníctvom zadaných
  kontaktných údajov. Výhercom budú odovzdané nepeňažné výhry, ktoré
  dodatočne prostredníctvom svojho webového sídla, sociálnych sietí a iných
  komunikačných kanálov oznámi Vyhlasovateľ a Partneri Vyhlasovateľa.
 5. Výhry budú odovzdané najneskôr do 14 dní od vyhlásenia výhercom súťaže.
  Ak Výherca neposkytne súčinnosť k odovzdaniu výhry, nárok na výhru do 30
  dní od vyhlásenia zaniká.

Čl. III. Obmedzenie účastí v súťaži

 1. Účastníkom Súťaže môže byť výhradne fyzická osoba – Spotrebiteľ (ďalej len „Súťažiaci“ alebo „účastník“ alebo „účastník Súťaže“) a zároveň, ktorá splní podmienky uvedené v čl. II, ods. II. a ostatné podmienky v zmysle tohto
  Štatútu.
 2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom, obchodnom alebo inom právnom pomere k Vyhlasovateľovi či k Partnerovi Vyhlasovateľa Súťaže, ani osoby blízke k týmto osobám v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb.
 3. Jeden Súťažiaci sa môže Súťaže zúčastniť iba raz. Reťazenie zdieľaní a
  viacnásobné označovanie pod príspevkami Vyhlasovateľa alebo Partnerov
  Vyhlasovateľov je zakázané a má za následok vyradenie zo súťaže.
 4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo Súťaže tých Súťažiacich, ktorí
  porušia podmienky Súťaže.
 5. Rovnako tak bude Súťažiaci vyradení zo Súťaže v prípade, že Vyhlasovateľ
  zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie zo spáchania podvodného alebo
  nekalého konania zo strany niektorého zo Súťažiacich či inej osoby, ktorá
  dopomohla danému Súťažiacemu k získaniu výhry.

Čl. IV. Práva Vyhlasovateľa k Dielu

 1. Ak účastník Súťaže v Súťaži poskytne komentár, recenziu, fotografie, video či iný výsledok tvorivej duševnej činnosti (ďalej len „Dielo“), potom platí, že
  uverejnením/odovzdaním takéhoto Diela Vyhlasovateľovi Súťaže alebo
  Partnerovi Vyhlasovateľa Súťaže udeľuje účastník Vyhlasovateľovi Súťaže
  alebo Partnerovi Vyhlasovateľa Súťaže bezodplatný súhlas na použitie Diela
  (licenciu) pre ich komerčné i nekomerčné účely, a to všetkými spôsobmi, ktoré Autorský zákon uvádza pre jednotlivé diela. Dielo môže byť najmä
  rozmnožované, akýmkoľvek spôsobom sprístupňované verejnosti,
  zaznamenávané na akýkoľvek technický nosič, upravované či spájaný s inými autorskými dielami. Tento súhlas sa udeľuje ako výhradný a územne
  neobmedzený, a to na dobu trvania majetkových autorských práv Súťažiaceho, pričom Vyhlasovateľ aj Partner Vyhlasovateľa sú oprávnení udeliť na použitie
  Diela sublicenciu alebo môžu súhlas na použitie tohto Diela ďalej postúpiť, a to podľa vlastného uváženia bez akýchkoľvek obmedzení.

Čl. V. Vylúčenie zodpovednosti

 1. Vyhlasovateľ ani Partner Vyhlasovateľa nezodpovedajú za prípadné vady
  výhier, ani nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené
  Súťažiacim v súvislosti s užívaním výhier. Reklamácia výhier ako bezodplatne získaných plnení je vylúčená. Vyhlasovateľ ani Partner Vyhlasovateľa
  prehlasujú, že neposkytujú výhercovi záruku na výhry, ani neposkytujú žiadne
  náhradné plnenie za výhry alebo ich časti, ani ich hodnotu finančné
  akýmkoľvek spôsobom nerefundujú.
 2. Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu, a to ani na takú, ktorá spĺňa štatút súťažiaceho definovaný pre účely tejto súťaže. Výhru v tejto súťaži nie je možné v zmysle ust. § 845 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho
  zákonníka v znení neskorších predpisov súdne vymáhať.

Čl. VI. Ochrana osobných údajov

 1. Za účelom vyhodnotenia súťaže, komunikácie s výhercom, zverejnenia mena, priezviska na všetkých komunikačných kanáloch Vyhlasovateľa alebo Partnera Vyhlasovateľa, doručenia výhier výhercom poskytnuté kontaktné údaje bude
  Vyhlasovateľ spracúvať osobné údaje súťažiacich (výhercov) v rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná adresa a telefónne číslo. Vyhlasovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o
  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) informuje súťažiacich nasledovne:
  • Vyhlasovateľ spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ podľa Zákona o ochrane osobných údajov,
  • právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem
   súťažiacich,
  • osobné údaje súťažiacich môžu byť poskytnuté distribútorovi výhier,
  • osobné údaje budú uchovávané po dobu distribúcie výhier a po dobu archivácie dokumentov v účtovníctve Vyhlasovateľa,
  • súťažiaci majú za podmienok stanovených Zákonom o ochrane osobných údajov právo požadovať opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov či právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • súťažiaci majú právo v prípade, že boli v súvislosti so spracúvaním osobných
   údajov priamo dotknutí na svojich právach ustanovených Zákonom o ochrane
   osobných údajov iniciovať na Úrade na ochranu osobných údajov konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
 2. Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín, s výnimkou uverejnenia na sociálnych sieťach Vyhlasovateľa, ktoré majú sídlo v tretích krajinách.
 3. Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému
  rozhodovaniu ani k profilovaniu.

Čl. VII. Záverečné ustanovenia

 1. Vyhlasovateľ vyhlasuje, že prevádzkovatelia Sociálnych sietí
  Facebook, Instagram a iných nie sú do Súťaže nijak zapojení a voči
  Súťažiacim nemajú žiadne záväzky.
 2. Na výhry zo súťaže neexistuje právny nárok. V prípade akéhokoľvek sporu
  týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie Vyhlasovateľa konečné a záväzné.
 3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na úplné zrušenie Súťaže ako aj na zmenu
  podmienok Súťaže zverejnením aktualizovaného znenia tohto Štatútu alebo
  doplňujúcich informácií o Súťaži na komunikačných kanáloch Vyhlasovateľa.
 4. Vyhlasovateľ týmto informuje, že výherca, ktorý je daňovým rezidentom
  Slovenskej republiky, je povinný odviesť daň z príjmov a poistné na zdravotné poistenie z hodnoty nepeňažnej výhry, pokiaľ táto hodnota presiahne sumu
  350 EUR. Vyhlasovateľ je v takomto prípade povinný vystaviť výhercovi
  osvedčenie o výhre, ktoré výherca použije pri plnení vyššie uvedených
  povinností.
 5. Právne vzťahy týmto Štatútom neupravené sa riadia všeobecne záväznými
  právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 6. Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.12.2023.

Fitio s.r.o.

V Tvrdošíne, dňa 25.11.2023